Håndværkerforeningen

Foreningen er stiftet den 13. maj 1868.
Foreningen havde først lokale i det gamle Rådhus i Nykøbing Sjælland.
Den første bestyrelse bestod af jernstøber Rössell, formand, drejemester S. Holst og glarmester Bøeg.
Stødet til oprettelsen kom fra Roskilde, hvorfra håndværkere i byen anmodes til at få oprettet “Dansk Vare- og Industrilotteri” her i byen, og være medgarant for lotteriet, hvilket også lykkedes året efter.

Den første bestyrelse kom til at bestå af: Jernstøber J. Røssel som formand, Drejemester S. Holst og glarmester A. Borg. Foreningen første handling var at sende delegerede til det nævnte lotterimøde, hvor lotteriet derefter blav startet, hvilket efterhånden blev en god indtægtskilde, således kunne Nykøbingforeningen allerede 1869 oprette en lånekasse for medlemmerne, hvor disse mod kaution kunne erholde mindre lån.
Men iøvrigt blev det oprettelsen af en teknisk skole der blev foreningens hovedopgave. Skolens oprettelse blev vedtaget i Januar 1877, samtidig med man oprettede en aftenskole for lærlinge, og skolen trådte straks i virksomhed i nogle lokaler i byens gamle rådhus, og med kommunelærer Svendsen, der tidligere – dog uden større tilslutning – havde holdt aftenskole for håndværkerlærlinge, som lærer.
I de følgende år var skolen derefter genstand for stadige udvidelser i undervisningen. De gamle lokaler kunne derfor heller ikke i længden slå til, og man måtte se sig om efter nye lokaler.

Teknisk skole
Resultatet af overvejelserne blev, at foreningen overtog til nedrivning det gamle rådhus, mod som vederlag at opføre et nyt sprøjtehus til byen, og på det nedrevne rådhus grund opførtes derefter en ny og moderne skolebygning efter tegninger af arkitekt J. Schmidt.
Grundstenen til Nykøbing Sj. Tekniske Skole blev nedlagt i 1893, og indvielsen fandt sted den 24. oktober 1894 under stor højtidelighed. Den stod da foreningen i ca. 18.300,00 kr., hvoraf en 1. prioritet dækkede 5.000,00 kr., et statstilskud på 6.300,00 kr., mens resten på 7.000,00 kr. tilvejebragtes ved tilskud fra foreningen.